Kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV)

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí od přípojek až po kmenové stoky velkých průměrů a profilů, z různých druhů materiálů (plasty, kamenina, beton, sklolaminát). Tyto práce umíme provádět technologií výkopovou či bezvýkopovou.

Výstavba a rekonstrukce objektů kanalizační sítě jako jsou čerpací stanice a s nimi související tlakové a podtlakové kanalizační řady, uliční a horské vpustě, typizované a atypické šachty, atd.

Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod od menších typizovaných až po velké včetně zajištění dodávky technologických celků.