VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM  

Ochrana oznamovatelů je v organizaci VHST s.r.o.. zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).  

Na základě Zákona byl zřízen vnitřní oznamovací systém („dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost podat oznámení.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

 1.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2.  daně z příjmů právnických osob,
 3.  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4.  ochrany spotřebitele,
 5.  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7.  ochrany životního prostředí,
 8.  bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9.  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. 

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

VHST s.r.o. přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro VHST s.r.o. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou odbornou činnost podle §  odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.  

Prací nebo jinou činností se rozumí:

 1.  zaměstnání,
 2.  služba, (státní služba, bezpečnostní sbory, vojáci z povolání)
 3.  samostatná výdělečná činnost,
 4.  výkon práv spojených s účestí v právnické osobě,
 5.  plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 6.  správa svěřeneckého fondu,
 7.  dobrovolnické činnost
 8.  odborná praxe, stáž
 9.  výkon práv a povinností vyplívajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 10.  prací nebo jinou odbornou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost

​​​​​

Oznamovatel má právo na ochranu podle  Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.). 

Příslušná osoba pověřené k přijímání a prošetření oznámení: 

Ing. David Štursa

Způsoby oznámení prostřednictví VOS  VHST s.r.o.: 

 • písemně na adresu VHST s.r.o. Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov   na obálku uveďte text: „Neotevírat – pouze k rukám příslušné osoby“ (lze zaslat poštou na uvedevou adresu, nebo vhodit po poštovní schránky označené VHST ve vestibulu hladní budovy na stejné adrese)

 • telefonicky:  Ing. David Štursa, +420 565 323 133  (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
 • e-mail:oznameni@vhst.cz 

 • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem je možné sjednat termín osobní schůzky 

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Pokud oznamovatel uvede v oznámení své osobní údaje, bude je VHST s.r.o. jako správce údajů zpracovávat, neboť je to nezbytné k prošetření oznámení (pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle Zákona). Doba zpracování činí 5 let ode dne přijetí oznámení. Správce nebude údaje předávat jiné osobě. Základní práva subjektu údajů (oznamovatele) se řídí dle zákona pro ochranu osobních údajů.

 

Platnost  ode dne 15.12.2023

Vnitřní oznamovací systém
Vnitřní oznamovací systém
View more